Fundusz  stypendialny im. Wandy i Jadwigi Chruściel

    Z inicjatywy Jadwigi Chruściel, córki patrona szkoły Antoniego Chruściela ps. „Monter” utworzony został Fundusz im. Wandy i Jadwigi Chruściel, którym administruje Fundacja im. Stefana Batorego. Zgodnie z wolą Fundatorki środki z Funduszu przeznaczone są na stypendia dla uczniów gimnazjum i absolwentów kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych i na studiach dziennych w polskich uczelniach państwowych, którzy  osiągają dobre wyniki w nauce.

O stypendia ubiegać się mogą:

Stypendia  przyznawane są według zasad określonych w Regulaminie Funduszu.

Kandydaci do stypendium wypełniają wniosek o stypendium na załączonym formularzu i przesyłają go do Fundacji  na adres:  chrusciel@batory.org.pl w terminie do 31 lipca.

O przyznaniu stypendiów decyduje Kapituła Funduszu w składzie:  Fundatorka i jej przedstawiciel, dwóch przedstawicieli Zespołu Szkół, dwóch przedstawicieli Fundacji Batorego

Obsługą Funduszu zajmuje się Fundacja im. Stefana Batorego.

Regulamin Funduszu

Formularz wniosku_uczniowie

Formularz wniosku_studenci

Formularz rekomendacji

Uwaga:  Osoby, które chcą zasilić Fundusz Jadwigi i Wandy Chruściel darowizną lub wpłatą 1% proszone są o przekazywanie wpłat na konto Fundacji Batorego: 81 1030 1016 0000 000 0 6145 0000 z dopiskiem: Fundusz im. Wandy i Jadwigi Chruściel.